ท่านต้องการให้ อบต.เจ้า่วัด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 2 )
40.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 3 )
60.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 0 )
0.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
ด้านการจัดการศึกษา ( 0 )
0.00%