หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าวัด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
สถานที่สำคัญในตำบลเจ้าวัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเจ้าวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค

พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค ให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 

สร้างระบบป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู พื้นที่ต้นน้ำ ป่าไม้ และป่าชุมชน

จัดการขยะ มลพิษ ของเสียอันตราย และสิ่งปฏิกูล และมีระบบการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

ส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนการเกษตรและอาหารปลอดภัยให้เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนควบคู่ ไปกับการส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน

ส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรปลอดภัย

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสินค้า OTOP

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
 
 
 
 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรง ในชุมชน ครอบครัว และสังคม

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและ สาธารณสุขในท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในการเป็นประชาชนคมอาเซียน

ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
 
 

การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำงาน ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร

ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
 
   
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 087-842-4115

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10