หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


นางสาวณัฐชณิกาญจน์ อำรุง
ปลัด อบต.เจ้าวัด
 
 


นายปริญญา ยิ้มประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายคมกฤษณ์ โทนทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวสุธัญญา บุญเกิด
นักพัฒนาชุมชน


นางกฤติยา ตั้งพิทักษ์
นักทรัพยากรบุคคล


นางรจนา กีกอง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายธีรยุธ คณฑา
พนักงานขับรถ


นางสมรถ วนะสารี
ภารโรง


นายธัญญะ สามศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาเบา


นายวิเชียร ห่วงวิไล
พนักงานสูบน้ำ


นายณรงค์ โสตถิพันธ์
พนักงานดับเพลิง


นายประเสริฐ สุขแจ่ม
ยาม


นางกมลชนก งามประเสริฐ
คนงานทั่วไป


นางสาวสายรุ้ง แพรทิพย์
คนงานทั่วไป


นางสาวธีรารัตน์ ฤทธิ์สำแดง
คนงานทั่วไป