หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวทัศนีย์ พลบุตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
โทร : 056040285
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางกฤติยา ตั้งพิทักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 056040285
นางสาวณัฐชญา ภูสำเภา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056040285
นายสมเกียรติ บุญมาก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056040285
นางมลลดา ป้อมคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 056040285