หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลเจ้าวัด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกรษตรกรรม ชาวบ้านส่วนมากนับถือศาสนาพุทธมีวัด เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ นอกจากนี้ ประชาชน ยังอยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

โรงเรียนระดับประถมศึกษา
    จำนวน 4 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 7 แห่ง
 

วัด จำนวน 3 แห่ง

สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง

สายตรวจตำบลเจ้าวัด จำนวน 1 แห่ง
เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 นาย
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล
    จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
    จำนวน 7 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 150 คน

ไทยอาสาสมัครป้องกันชาติ 1 รุ่น
    จำนวน 100 คน

สภาเยาชนระดับตำบล 1 รุ่น
    จำนวน 21 คน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2 รุ่น
    จำนวน 95 คน