หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


นายสมศักดิ์ จีนจรรยา
ประธานสภา อบต.เจ้าวัด
 


นายเอกชัย วิธีชัย
รองประธานสภา อบต.เจ้าวัด


นางสาวณัฐชณิกาญจน์ อำรุง
เลขานุการสภา อบต.เจ้าวัด
 
 


นายประภาส อ่อนศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสมคิด เสมคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางบุญได้ หงษ์เวียงจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายรัตน์ จันทร์ต๊ะตือ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายพัด ศรีคำลือ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายโสภา แห้วเพชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4