หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.chaowat.go.th/proj... https://www.chaowat.go.th/dnm_...
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.chaowat.go.th/cont... https://docs.google.com/forms/...
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.chaowat.go.th/proj... https://www.chaowat.go.th/proj... https://www.chaowat.go.th/dnm_...
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น https://www.chaowat.go.th/webb...
กระดานสนทนา (Webboard)
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.chaowat.go.th/news...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) https://www.chaowat.go.th/proj... https://www.chaowat.go.th/proj... https://www.chaowat.go.th/dnm_...
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://www.chaowat.go.th/news... https://www.chaowat.go.th/dnm_...
 
   1      2      3     (4)     5      6