หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.chaowat.go.th/home https://www.chaowat.go.th/orgc... ลิ๊งค์ที่ 1 หน้าหลัก
ลิีงค์ที่ 2 เมนูโครงสร้าง  จะประกอบไปด้วยโครงสร้างฝ่ายข้าราชการการเมือง เเละโครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.chaowat.go.th/home https://www.chaowat.go.th/boar... https://www.chaowat.go.th/staf... https://www.chaowat.go.th/memb... ลิ๊งค์ 1 หน้าหลัก  เลื่อนลงให้กดตรงเมนูบุคลากร
ลิ๊งค์ 2 ข้อมูลคณะผู้บริหาร
ลิ๊งค์ 3 ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการ
ลิ๊งค์ 4 ข้อมูลสมาชิกสภา
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.chaowat.go.th/home https://www.chaowat.go.th/proj... https://www.chaowat.go.th/proj... https://www.chaowat.go.th/duty... ลิ้งค์  1 หน้าหลัก
ลิ๊งค์ 2 เมนูอำนาจหน้าที่
ลิ๊งค์ 3 ไฟล์ PDF อำนาจหน้าที่
ลิ๊งค์ 4 บทบาทหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.chaowat.go.th/home https://www.chaowat.go.th/proj... https://www.chaowat.go.th/proj... https://www.chaowat.go.th/proj... ลิ๊งค์ 1 หน้าหลัก
ลิ๊งค์ 2 เมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
ลิ๊งค์ 3 ไฟล์ PDF เเผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
ลิ๊งค์ 4 ไฟล์ PDF เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.chaowat.go.th/home https://www.chaowat.go.th/cont... ลิ๊งค์ 1 หน้าหลัก
ลิ๊งค์ 2 เมนูข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.chaowat.go.th/home https://www.chaowat.go.th/proj... https://www.chaowat.go.th/proj... https://www.chaowat.go.th/proj... https://www.chaowat.go.th/proj... ลิ๊งค์ 1 หน้าหลัก
ลิ๊งค์ 2 หน้าเมนูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิ๊งค์ 3 ไฟล์ PDF พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
ลิ๊งค์ 4 ไฟล์ PDF พรบ.พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537
ลิ๊งค์ 5 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.chaowat.go.th/home https://www.chaowat.go.th/news... https://www.chaowat.go.th/news... https://www.chaowat.go.th/news... ลิ๊งค์ 1 หน้าหลัก
ลิ๊งค์ 2 หน้าเมนูข่าวประชาสัมพันธ์
ลิ๊งค์ 3 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2566
ลิ๊งค์ 4 ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปั่นปันสุข
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.chaowat.go.th/home https://www.chaowat.go.th/webb... ลิ๊งค์ 1 หน้าหลัก
ลิ๊งค์ 2 หน้าเมนูกระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.chaowat.go.th/home https://www.facebook.com/chaow... https://www.facebook.com/profi... ลิ๊งค์ 1 หน้าหลัก  ไอคอล Facebook จะอยู่บนสุดขวามือ
ลิ๊งค์ 2 Facebook หลักของ อบต.เจ้าวัด
ลิ๊งค์ 3 เพจ Facebook ทางการ อบต.เจ้าวัด
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.chaowat.go.th/home https://www.chaowat.go.th/webs... https://www.chaowat.go.th/news... ลิ๊งค์ 1 หน้าหลัก
ลิ๊งค์ 2 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะอยู่ด้านล่างสุดของหน้าเว๊ปไซต์
ลิ๊งค์ 3 ไฟล์ PDF นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5