หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
สถานที่สำคัญในตำบลเจ้าวัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเจ้าวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 


 
 
 
 
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-market [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
การตอบแบบรายงานการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (ด่วนที่สุด) [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 80 
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยเเพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวด4/2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 75 
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ฯ  [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 66 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 75 
การมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่รับ-ส่งหนังสือผ่าน E-mail [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 109 
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 133 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 99 
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด ด่วนที่สุด [ 21 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงบลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 131 
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 79 
แนวทางเปิดการศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสาถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 88 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ.2563 - 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 73 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2474 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 กพส. มท 0810.4/ว2477  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR_แนบ]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
การแจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2472  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว132  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6089  [ 26 ต.ค. 2564 ]
การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2466  [ 25 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว144  [ 25 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2460  [ 25 ต.ค. 2564 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์เดิม ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2461  [ 25 ต.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2370  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18411-18486 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว2433  [ 19 ต.ค. 2564 ]
ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มท 0818.3/ว2431  [ 19 ต.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
   


จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาสาม [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาสาม [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาสาม [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ 4 บ้านอีพุ่งใหญ่ โดยวิธ [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจ [ 28 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
ข่าวสารในเครือข่าย
กระดานสนทนา
   
อบต.ทัพหลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 322 
ทต.ลานสัก ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลานสัก [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินแจง เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2566 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองจอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ รถยนต์หมายเลขทะเบี [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองจอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๕ ราย [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองหลวง การลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หาดทนง งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหาดทนง เข้าร่วมประชุมกับพัฒนากรตำบลหาดทนง และผู้นำชุมชน [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองหลวง ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองไผ่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ทัพทัน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาถนนชำรุด เนื่องจากน้ำกัดเซาะหมู่ 6 ตำบลทัพทัน [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองไผ่ กำหนดการออกรับขยะอันตราย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Brother HL-1210W รห [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
   
เว็บไซต์ อบต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 ก.ค. 2564)    อ่าน 2635  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องภาษีที่ดิน (6 มิ.ย. 2564)    อ่าน 421  ตอบ 3  
คนอวดผี 22 เมษายน 2563 (9 พ.ค. 2564)    อ่าน 539  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
 

 
  ท่านต้องการให้ อบต.เจ้า่วัด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดการศึกษา

   
 
 

แปรรูปสับปะรด

จุดชมวิวน้ำตกผาร่มเย็น
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-040-285

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10