หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
สถานที่สำคัญในตำบลเจ้าวัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเจ้าวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
1
2
3
 

 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ด่วนที่สุด) [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 88 
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) (ด่วนที่สุด) [ 8 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 188 
ขอส่งประกาศคระกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน่ท้องถิ่นฯ ปี 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 138 
เเนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีเเละการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด [ 31 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 142 
แนวทางปฏิบัติการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบ e-LAAS ผ่าน QR Payment (ด่วนที่สุด) [ 28 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 171 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (ด่วนที่สุด) [ 28 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 189 
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0023.3/ว 3748 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 372 
แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อป้องกันโรคโควิด 19 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
ปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)ภาคเรียนที่ 1/2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับการฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
สรุปผลการคัดเลือกคณะอณุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯระดับเขตพื้นที่(อคม.)ในสัดส่วนต่างๆ [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 18 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX300)เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 9-10 [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 39 
การสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ Google form (ด่วนที่สุด) [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 42 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 605
   
   
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 056-040-285

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10