ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าวัด
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 19 พ.ย. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562161,478140,824104,969142,932174,358116,996158,588224,49567,27274,37743,068-1,409,357
2561-----207801,53115,97836,587103,409250,403408,708
ยอดยกมาตั้งแต่ 20 ก.ย. 2561 ถึง 31 พ.ค. 2561   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,818,065
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี