องค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี