นายชัยยศ ตั้งพิทักษ์
นายก อบต.เจ้าวัด
 


นายสานนท์ คณฑา
รองนายก อบต.เจ้าวัด


นายแก้ว อินวัน
รองนายก อบต.เจ้าวัด
 เลขานุการนายก อบต.เจ้าวัด